КОПИ-счет Trendfx_global № 1152404 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Trendfx_global
- 0976 835 439 - Min copy $1000 - Tài khoản Classic - đòn bẩy 1:1000 - Khuyến nghị: Đầu tư Forex lợi nhuận cao đồng thời rủi ro cũng cao, do đó khi tham gia thị trường bạn nên tự quản lý Vốn tài khoản của mình nhé: Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, rút lãi khi có lãi, copy vốn theo tỷ lệ phù hợp... Chúc giao dịch thành công!
i 1152404 1 1 г
2 м
200.18
−34.66
6.84 673 %
657 %
42 k$
42 k$
−45 %
−45 %
0.34 36 k$ 98 0.7 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Trendfx_global

Место в рейтинге трейдеров: 37
Описание КОПИ-счета Trendfx_global

- 0976 835 439
- Min copy $1000
- Tài khoản Classic - đòn bẩy 1:1000
- Khuyến nghị: Đầu tư Forex lợi nhuận cao đồng thời rủi ro cũng cao, do đó khi tham gia thị trường bạn nên tự quản lý Vốn tài khoản của mình nhé: Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, rút lãi khi có lãi, copy vốn theo tỷ lệ phù hợp...
Chúc giao dịch thành công! показать историю изменений

- 0976 835 439

- Min copy $1000

- Tài khoản Classic - đòn bẩy 1:1000

- Khuyến nghị: Đầu tư Forex lợi nhuận cao đồng thời rủi ro cũng cao, do đó khi tham gia thị trường bạn nên tự quản lý Vốn tài khoản của mình nhé: Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, rút lãi khi có lãi, copy vốn theo tỷ lệ phù hợp...

Chúc giao dịch thành công!

до 08.06.2021

- 0976 835 439

- Min copy $1000

- Tài khoản Classic - đòn bẩy 1:1000

- Khuyến nghị: Đầu tư Forex lợi nhuận cao đồng thời rủi ro cũng cao, do đó khi tham gia thị trường bạn nên tự quản lý Vốn tài khoản của mình nhé: Đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, rút lãi khi có lãi, copy vốn theo tỷ lệ phù hợp...

Chúc giao dịch thành công!

до 19.05.2021

График недельной доходности

+