КОПИ-счет iUnicornForex5K № 1196152 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
iUnicornForex5K
Minimum capital $5000 : FULL SIZE COPYING 1 FOR 1 (Recommended capital 8000$) Vốn tối thiểu tham gia Copytrade Robot là 5000$ + bonus 30% (copy theo tỉ lệ 1-1, rủi ro 30%). Vốn đề nghị là 8000$ và vốn an toàn là 10000$ (+bonus 30%). Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng từ 10-20% với số vốn 5000$.
i 1196152 2 1 г
2 м
2498.00
−95.62
51.38 316 %
134 %
12 k$
14 k$
−96 %
−96 %
11 k$ 112 -1.2 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

iUnicornForex5K

iUnicornFx3k

до 01.12.2020
Место в рейтинге трейдеров: 101
Описание КОПИ-счета iUnicornForex5K

Minimum capital $5000 : FULL SIZE COPYING 1 FOR 1 (Recommended capital 8000$)

Vốn tối thiểu tham gia Copytrade Robot là 5000$ + bonus 30% (copy theo tỉ lệ 1-1, rủi ro 30%). Vốn đề nghị là 8000$ và vốn an toàn là 10000$ (+bonus 30%).

Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng từ 10-20% với số vốn 5000$. показать историю изменений

Chúng tôi là iUnicorn Forex, ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Vốn tối thiểu tham gia Copytrade Robot là 5000$ (vốn đề nghị là 7000$ trở lên), kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng từ 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 5-10%. Vui lòng liên hệ: 0394.364.136 để được hướng dẫn. Nếu Quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ Tài khoản Quý khách. Trân trọng.

до 08.06.2021

Chúng tôi là iUnicorn Forex, ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Vốn tối thiểu tham gia Copytrade Robot là 3000$ (vốn đề nghị là 5000$), kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng từ 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 5-10%. Vui lòng liên hệ: 0394.364.136 để được hướng dẫn. Nếu Quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ Tài khoản Quý khách. Trân trọng.

до 27.01.2021

График недельной доходности

+