КОПИ-счет GF365club № 1207298 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
GF365club
GF Giao dịch 2 sản phẩm chính ⁃ FX với mức lợi nhuận 7% -15% /tháng ,rủi ro tối đa 10%.( kế hoạch quản lý vốn. các lệnh trạng thái không quá 3% số vốn.) ⁃ Gold với mức lợi nhuận 7% - 15% /tháng, rủi ro tối đa 5% ( kế hoạch quản lý vốn. các lệnh trạng thái không vượt quá 0.5% số vốn.)
i 1207298 5 1 м 11.84
−100.00
−18.57 −100 %
−93 %
−1.8 k$
−1.8 k$
−100 %
−100 %
3.1 k$ 1 220 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

GF365club

Место в рейтинге трейдеров: 19847
Описание КОПИ-счета GF365club

GF Giao dịch 2 sản phẩm chính

⁃ FX với mức lợi nhuận 7% -15% /tháng ,rủi ro tối đa 10%.( kế hoạch quản lý vốn. các lệnh trạng thái không quá 3% số vốn.)

⁃ Gold với mức lợi nhuận 7% - 15% /tháng, rủi ro tối đa 5% ( kế hoạch quản lý vốn. các lệnh trạng thái không vượt quá 0.5% số vốn.)

График недельной доходности

+