КОПИ-счет EA_ViP_Gold_2020 № 1207906 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
EA_ViP_Gold_2020
Chiến lược giao dịch của EA ViP Gold 2020: Heade lệnh 2 vòng mỗi vòng 8 lệnh. Khóa lệnh trạng thái ở vòng 3 với mức âm trạng thái - 8 -10% tài khoản. Rủi do cao nhất là cắt lỗ dưới 15% tài khoản nếu quá trình xử lý lệnh khóa trạng thái không thành công. Điều kiện tài khoản trên 3000 usd sẽ chạy đúng thông số Taget ở trên. Với tài khoản nhỏ hơn 3000 usd mức độ rủi do cao hơn thông số taget trên theo tỷ lệ số vốn.
i 1207906 0 6 м 40.07
−19.56
4.52 110 %
110 %
139 k$
139 k$
−44 %
−44 %
-24.91 -0.06
15 ч.
46 k$ 378 -33 k$ -1.3 k$
16 ч.
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

EA_ViP_Gold_2020

Место в рейтинге трейдеров: 10
Описание КОПИ-счета EA_ViP_Gold_2020

Chiến lược giao dịch của EA ViP Gold 2020:
Heade lệnh 2 vòng mỗi vòng 8 lệnh. Khóa lệnh trạng thái ở vòng 3 với mức âm trạng thái - 8 -10% tài khoản. Rủi do cao nhất là cắt lỗ dưới 15% tài khoản nếu quá trình xử lý lệnh khóa trạng thái không thành công.
Điều kiện tài khoản trên 3000 usd sẽ chạy đúng thông số Taget ở trên.
Với tài khoản nhỏ hơn 3000 usd mức độ rủi do cao hơn thông số taget trên theo tỷ lệ số vốn. показать историю изменений

Chiến lược giao dịch của EA ViP Gold 2020:

Heade lệnh 2 vòng mỗi vòng 8 lệnh. Khóa lệnh trạng thái ở vòng 3 với mức âm trạng thái - 8 -10% tài khoản. Rủi do cao nhất là cắt lỗ dưới 15% tài khoản nếu quá trình xử lý lệnh khóa trạng thái không thành công.

Điều kiện tài khoản trên 3000 usd sẽ chạy đúng thông số Taget ở trên.

Với tài khoản nhỏ hơn 2500 usd mức độ rủi do cao hơn thông số taget trên theo tỷ lệ số vốn.

до 15.09.2020

График недельной доходности

+