КОПИ-счет Nolan_D_Tuan № 1237040 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Nolan_D_Tuan
Professional scalping with over 8 years live trading experience. Classic 1: 500 account leverage. Copy account minimum 1000-5000 USD for security. Set Copy Fixed Size: 1000-2000USD Set 0.02 lots. 2000-5000USD Set 0.03 lots. 5000-10000USD Set 0.05 lots. 10000-20000USD Set 0.1 lots. Capital 100000 USD if want to size 1 to 1. Monthly target: 100-200% Medium risk. Telegram/Zalo : @TuanBlo/0345340033
i 1237040 2 1 м 116.87
−58.73
20.42 18 %
18 %
66 k$
66 k$
−87 %
−87 %
7.30 +0.74
3 ч.
72 k$ 88 9 k$ +8 k$
6 ч.
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Nolan_D_Tuan

Kendy_Tuan

до 20.10.2020
Место в рейтинге трейдеров: 12
Описание КОПИ-счета Nolan_D_Tuan

Professional scalping with over 8 years live trading experience.
Classic 1: 500 account leverage.
Copy account minimum 1000-5000 USD for security.
Set Copy Fixed Size:
1000-2000USD Set 0.02 lots.
2000-5000USD Set 0.03 lots.
5000-10000USD Set 0.05 lots.
10000-20000USD Set 0.1 lots.
Capital 100000 USD if want to size 1 to 1.
Monthly target: 100-200%
Medium risk.

Telegram/Zalo : @TuanBlo/0345340033 показать историю изменений

Professional scalping with over 8 years live trading experience.
Classic 1: 500 account leverage.
Copy account minimum 1000-5000 USD for security.
Set Copy Fixed Size:
1000-2000USD Set 0.02 lots.
2000-5000USD Set 0.03 lots.
5000-10000USD Set 0.05 lots.
10000-20000USD Set 0.1 lots.
Capital 100000 USD if want to size 1 to 1.
Monthly target: 100-200%
Medium risk.

до 20.10.2020

Classic 1: 500 account leverage.

Copy account minimum 1000-5000 USD for security Set Fixed Size 0.05 lots.

Funds above 5000-10000 USD must consult the Main Trader to set up my margin percentage lot or% trade volume.

Capital 10000 USD if want to size 1 to 1.

For inquiries you can contact me at liteforex or telegram / zalo: 0345340033. I will support and advise it enough.

до 29.09.2020

Minimum Copy Account 500 USD for secure

Leverage 1:500 Classic Account
Setting Full Size 1 to 1

Capital Above USD1000 must refer to Master Trader for Lot Setting

For Enquiry you can contact me at

Tài khoản Sao chép Tối thiểu 500 USD để có vốn an toàn
Đòn bẩy 1: 500 Tài khoản cổ điển

Đặt Kích thước đầy đủ 1 thành 1

Vốn trên 1000 USD phải tham khảo Nhà giao dịch chính để thiết lập lô

Đối với Yêu cầu, bạn có thể liên hệ với tôi

до 22.09.2020

График недельной доходности

+