КОПИ-счет TraderHieu № 1341703 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
TraderHieu
1. Cài đặt sao chép Tỷ lệ với Quỹ của tôi 2. Đánh dấu vào ô Sao chép Đơn hàng Đã mở 3. Số tiền đề xuất để sao chép là 1 nghìn đô la, nhưng bạn có thể bắt đầu 100 đô la như tài khoản dùng thử, chỉ cần thêm đến kích thước được đề xuất nếu bạn thấy ổn sau 2 tuần 4. Rủi ro chỉ rút tiền dưới -30% 5. Lợi nhuận mục tiêu 1% hàng ngày hoặc 10% - 30% hàng tháng
i 1341703 0 0 м 19.75
−6.54
4.88 −28 %
−28 %
−0.1 k$
−0.1 k$
−84 %
−84 %
-58.27 -0.91
23 мин.
13 k$ 726 -11 k$ -1 k$
18 ч.
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

TraderHieu

Место в рейтинге трейдеров: 21921
Описание КОПИ-счета TraderHieu

1. Cài đặt sao chép Tỷ lệ với Quỹ của tôi

2. Đánh dấu vào ô Sao chép Đơn hàng Đã mở

3. Số tiền đề xuất để sao chép là 1 nghìn đô la, nhưng bạn có thể bắt đầu 100 đô la như tài khoản dùng thử, chỉ cần thêm đến kích thước được đề xuất nếu bạn thấy ổn sau 2 tuần
4. Rủi ro chỉ rút tiền dưới -30%
5. Lợi nhuận mục tiêu 1% hàng ngày hoặc 10% - 30% hàng tháng показать историю изменений

1. Cài đặt sao chép Tỷ lệ với Quỹ của tôi
2. Đánh dấu vào ô Sao chép Đơn hàng Đã mở
3. Số tiền đề xuất để sao chép là 1 nghìn đô la, nhưng bạn có thể bắt đầu 100 đô la như tài khoản dùng thử, chỉ cần thêm đến kích thước được đề xuất nếu bạn thấy ổn sau 2 tuần
4. Rủi ro chỉ rút tiền dưới -30%
5. Lợi nhuận mục tiêu 1% hàng ngày hoặc 10% - 30% hàng tháng

до 09.03.2021

1. Cài đặt sao chép Tỷ lệ với Quỹ của tôi

2. Đánh dấu vào ô Sao chép Đơn hàng Đã mở

3. Số tiền đề xuất để sao chép là 1 nghìn đô la, nhưng bạn có thể bắt đầu 100 đô la như tài khoản dùng thử, chỉ cần thêm đến kích thước được đề xuất nếu bạn thấy ổn sau 2 tuần

4. Rủi ro chỉ rút tiền dưới -30%

5. Lợi nhuận mục tiêu 1% hàng ngày hoặc 10% - 30% hàng tháng

6. Sao chép nghĩa là bạn chấp nhận mọi rủi ro thị trường liên quan đến thị trường

до 01.03.2021

График недельной доходности

+