КОПИ-счет MasterForex № 1359759 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
MasterForex
An toàn là trên hết, hạn chế rủi do đến mức tối đa có thể cho tài khoản ! Số vốn tối thiểu khuyến nghị để copy $1000 Cách thức copy - Tỉ lệ với quỹ của tôI - % lệnh cố định Chi tiết xem ở https://mforex.vn/copy-trade-mforex Đồng ý với các điều kiện và điều khoản trước khi copy
i 1359759 0 7 м 38.56
−25.30
1.49 2815 %
2815 %
13 k$
13 k$
−100 %
−100 %
51 k$ 97 1.4 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

MasterForex

Место в рейтинге трейдеров: 94
Описание КОПИ-счета MasterForex

An toàn là trên hết, hạn chế rủi do đến mức tối đa có thể cho tài khoản !

Số vốn tối thiểu khuyến nghị để copy $1000
Cách thức copy
- Tỉ lệ với quỹ của tôI
- % lệnh cố định

Chi tiết xem ở https://mforex.vn/copy-trade-mforex

Đồng ý với các điều kiện và điều khoản trước khi copy показать историю изменений

An toàn là trên hết, hạn chế rủi do đến mức tối đa có thể cho tài khoản !

до 28.09.2021

График недельной доходности

+