КОПИ-счет HerryDuc № 758051 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
HerryDuc
Giao Dịch An Toàn Rủi Ro 0% Lợi Nhuận Cam Kết Cao Hơn Ngân Hàng Tùy Vào Thị Trường Biến Động Giao Dịch = Kiến Thức Chuyên Gia Trên 10 Năm Kinh Nghiệm Trong Thị Trường + Nền Tảng Công Nghệ Tiên Tiến Nhất Hiện Tại
i 758051 6 1 м 165.53
−19.56
26.70 144 %
144 %
3.1 k$
3.1 k$
−29 %
−29 %
-21.17 50 k$ 111 -5 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

HerryDuc

Место в рейтинге трейдеров: 214
Описание КОПИ-счета HerryDuc

Giao Dịch An Toàn Rủi Ro 0%
Lợi Nhuận Cam Kết Cao Hơn Ngân Hàng Tùy Vào Thị Trường Biến Động
Giao Dịch = Kiến Thức Chuyên Gia Trên 10 Năm Kinh Nghiệm Trong Thị Trường + Nền Tảng Công Nghệ Tiên Tiến Nhất Hiện Tại показать историю изменений

Tổng lời lỗ mỗi tháng trung bình 10~20%
Tài khoản giao dịch theo hiệu quả với mức vốn 5000USD trở lên

до 05.05.2020

График недельной доходности

+