КОПИ-счет prolite № 805863 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
prolite
- Use boligerband, MACD, MFI, ATR to enter orders - Orders are opened and closed within the day - Order volume goes 0.01lot / order. The maximum does not exceed 2% / account. - Profit 5 - 15% / month. DD level: 2 - 5% - Minimum copy capital of 500usd - Major trading on G / U pair - copy by percentage. Contact zalo: 0918209333
i 805863 26 7 м 13.07
−18.25
0.82 41 %
41 %
0.3 k$
0.3 k$
−49 %
−49 %
1.1 k$ 1 73 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

prolite

Место в рейтинге трейдеров: 811
Описание КОПИ-счета prolite

- Use boligerband, MACD, MFI, ATR to enter orders

- Orders are opened and closed within the day

- Order volume goes 0.01lot / order. The maximum does not exceed 2% / account.

- Profit 5 - 15% / month. DD level: 2 - 5%

- Minimum copy capital of 500usd

- Major trading on G / U pair

- copy by percentage. Contact zalo: 0918209333 показать историю изменений

- Sử dụng boligerband, MACD, MFI, ATR để vào lệnh

- Lệnh được đóng mở trong ngày, nếu đánh khung lớn có thể kéo dài 2 - 3 ngày.

- khối lượng lệnh đi 0.01/ lệnh. Tối đa không vượt quá 5%/ tài khoản.

- Lợi nhuận 5 - 15% / tháng. mức DD: 2 - 5%

- Tài khoản cố định 1000 usd

- Vốn copy tối thiểu 500usd

- Giao dịch chính trên cặp G/U

- coppy theo tỷ lệ %. VÍ DỤ. tk của bạn là 3k usd thì đặt copy 300% khối lượng

до 26.11.2020

- Lợi nhuận 5 - 15% / tháng
- vốn tài khoản copy cố định 1000 usd
- Vốn copy tối thiểu 1000 usd
- Giao dịch trên cặp E/U. G/U. U/C. U/J
- coppy theo tỷ lệ %. VÍ DỤ. tk của bạn là 3k usd thì đặt copy 300% khối lượng
- Vui lòng inbox trước khi copy để được tư vấn
Thank

до 03.11.2020

- Lợi nhuận 5 - 15% / tháng
- Vốn tối thiểu 1000 usd
- Giao dịch trên cặp E/U
- Vui lòng inbox trước khi copy để được tư vấn
- coppy theo ty le %
Thank

до 02.06.2020

- Lợi nhuận 5 - 15% / tháng

- Vốn tối thiểu 1000 usd

- Giao dịch trên cặp E/U
- Vui lòng inbox trước khi copy để được tư vấn
Thank

до 21.05.2020

- Lợi nhuận 5 - 15% / tháng
- Vốn tối thiểu 1000 usd
- Giao dịch trên cặp E/U

до 05.05.2020

- Lợi nhuận 5 - 15% / tháng
- Vốn tối thiểu 1000 usd
- Giao dịch trên cặp E/U

до 21.04.2020

- Lợi nhuận 5 - 15% / tháng
- Vốn tối thiểu 1000 usd
- Giao dịch trên cặp E/U

до 14.04.2020

- Lợi nhuận 5 - 15% / tháng

- Vốn tối thiểu 1000 usd

- Giao dịch trên cặp E/U

до 07.04.2020

График недельной доходности

+