КОПИ-счет TranThai № 846947 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
TranThai
Discipline in forex to win: 1. TP can float, but SL is required 2. Do not enter too many commands 3. Profits are longer than losses 4. The number of lots must be balanced against the account 5. You copy the installation note in proportion to my funds so that the risk is minimized 6. Copy minimum 500$ Lưu ý: anh em nào copy vốn tối thiểu 500$, tốt nhất là trên 800$ và theo tỷ lệ ký quỹ để đảm bảo lợi nhuận tốt mà vẫn an toàn cho tài khoản
i 846947 12 7 м 141.78
−7.67
14.46 3137 %
3137 %
17 k$
17 k$
−72 %
−72 %
2.45 +1.27
20 ч.
12 k$ 103 -0.3 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

TranThai

Место в рейтинге трейдеров: 41
Описание КОПИ-счета TranThai

Discipline in forex to win:
1. TP can float, but SL is required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4. The number of lots must be balanced against the account
5. You copy the installation note in proportion to my funds so that the risk is minimized
6. Copy minimum 500$
Lưu ý: anh em nào copy vốn tối thiểu 500$, tốt nhất là trên 800$ và theo tỷ lệ ký quỹ để đảm bảo lợi nhuận tốt mà vẫn an toàn cho tài khoản показать историю изменений

Discipline in forex to win:
1. TP can float, but SL is required
2. Do not enter too many commands
3. Profits are longer than losses
4. The number of lots must be balanced against the account
5. You copy the installation note in proportion to my funds so that the risk is minimized
6. 200$ minimum

до 08.09.2020

Kỷ luật trong forex để win:
1. TP có thể thả nổi, nhưng SL là bắt buộc
2. Không nhồi lệnh
3. Gồng lãi, không gồng lỗ
4. Số lot phải cân đối so với tài khoản
5. Chờ đợi thời cơ để vào lệnh đẹp, không phải lúc nào vào là được lệnh chuẩn luôn, nhưng 10-15 lần vào lệnh chưa chuẩn mà chỉ cần 1-2 lệnh chuẩn ăn TP dài hơn gấp nhiều lần so với SL thì vẫn có lợi nhuận nhiều
- Ae copy lưu ý cài đặt theo tỷ lệ với quỹ của tôi để rủi ro được hạn chế thấp nhất

до 09.06.2020

Ae copy kết bạn giao lưu: +84979007058
Kỷ luật trong forex để win:
1. TP có thể thả nổi, nhưng SL là bắt buộc
2. Không nhồi lệnh
3. Gồng lãi, không gồng lỗ
4. Số lot phải cân đối so với tài khoản
5. Chờ đợi thời cơ để vào lệnh đẹp, không phải lúc nào vào là được lệnh chuẩn luôn, nhưng 10-15 lần vào lệnh chưa chuẩn mà chỉ cần 1-2 lệnh chuẩn ăn TP dài hơn gấp nhiều lần so với SL thì vẫn có lợi nhuận nhiều
- Ae copy lưu ý cài đặt theo tỷ lệ với quỹ của tôi để rủi ro được hạn chế thấp nhất

до 05.05.2020

Ae copy kết bạn giao lưu: +84979007058
Kỷ luật trong forex để win:
1. TP có thể thả nổi, nhưng SL là bắt buộc
2. Không nhồi lệnh
3. Gồng lãi, không gồng lỗ
4. Số lot phải cân đối so với tài khoản
5. Chờ đợi thời cơ để điểm vào lệnh đẹp, không phải lúc nào vào là được lệnh chuẩn luôn, nhưng 10-15 lần vào lệnh chưa chuẩn mà chỉ cần 1-2 lệnh chuẩn ăn TP dài hơn gấp nhiều lần so với SL thì vẫn có lợi nhuận nhiều
- Ae copy thì lưu ý theo tỷ lệ với quỹ của tôi

до 21.04.2020

Ae copy kết bạn giao lưu 84979007058
Kỷ luật trong forex để win:
1. TP có thể thả nổi, nhưng SL là bắt buộc
2. Không nhồi lệnh
3. Số lot phải cân đối so với tài khoản
4. Chờ đợi thời cơ để điểm vào lệnh đẹp, không phải lúc nào vào là được lệnh chuẩn luôn, nhưng 10-15 lần vào lệnh chưa chuẩn mà chỉ cần 1-2 lệnh chuẩn ăn TP dài hơn gấp nhiều lần so với SL thì vẫn có lợi nhuận nhiều
- Ae copy thì theo tỉ lệ với quỹ của tôi

до 31.03.2020

График недельной доходности

+