КОПИ-счет TranThai № 846947 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
TranThai
Ae copy kết bạn giao lưu: +84979007058 Kỷ luật trong forex để win: 1. TP có thể thả nổi, nhưng SL là bắt buộc 2. Không nhồi lệnh 3. Gồng lãi, không gồng lỗ 4. Số lot phải cân đối so với tài khoản 5. Chờ đợi thời cơ để điểm vào lệnh đẹp, không phải lúc nào vào là được lệnh chuẩn luôn, nhưng 10-15 lần vào lệnh chưa chuẩn mà chỉ cần 1-2 lệnh chuẩn ăn TP dài hơn gấp nhiều lần so với SL thì vẫn có lợi nhuận nhiều - Ae copy thì lưu ý theo tỷ lệ với quỹ của tôi
i 846947 3 2 м 141.81
−7.67
38.61 1314 %
1314 %
10 k$
10 k$
−66 %
−66 %
-6.73 0.00
8 мин.
9 k$ +1 k$
23 ч.
82 2.1 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

TranThai

Место в рейтинге трейдеров: 73
Описание КОПИ-счета TranThai

Ae copy kết bạn giao lưu: +84979007058
Kỷ luật trong forex để win:
1. TP có thể thả nổi, nhưng SL là bắt buộc
2. Không nhồi lệnh
3. Gồng lãi, không gồng lỗ
4. Số lot phải cân đối so với tài khoản
5. Chờ đợi thời cơ để điểm vào lệnh đẹp, không phải lúc nào vào là được lệnh chuẩn luôn, nhưng 10-15 lần vào lệnh chưa chuẩn mà chỉ cần 1-2 lệnh chuẩn ăn TP dài hơn gấp nhiều lần so với SL thì vẫn có lợi nhuận nhiều
- Ae copy thì lưu ý theo tỷ lệ với quỹ của tôi показать историю изменений

Ae copy kết bạn giao lưu 84979007058
Kỷ luật trong forex để win:
1. TP có thể thả nổi, nhưng SL là bắt buộc
2. Không nhồi lệnh
3. Số lot phải cân đối so với tài khoản
4. Chờ đợi thời cơ để điểm vào lệnh đẹp, không phải lúc nào vào là được lệnh chuẩn luôn, nhưng 10-15 lần vào lệnh chưa chuẩn mà chỉ cần 1-2 lệnh chuẩn ăn TP dài hơn gấp nhiều lần so với SL thì vẫn có lợi nhuận nhiều
- Ae copy thì theo tỉ lệ với quỹ của tôi

до 31.03.2020

График недельной доходности

+