КОПИ-счет StevenSpiderMan № 852162 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
StevenSpiderMan
+Quản Lý Vốn Là Quan Trọng Nhất Trong Thị Trường +Tự Hào Là Cha Đẻ Và Sáng Lập Công Nghệ AI Trade +Đưa Vào Việt Nam Công Nghệ Trade Tiên Tiến Nhất
i 852162 0 3 м 3.20
−2.86
−0.07 1 %
1 %
−1.2 k$
−1.2 k$
−5 %
−5 %
2.39 +1.11
13 ч.
97 k$ 93 6 k$
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

StevenSpiderMan

Место в рейтинге трейдеров: 12227
Описание КОПИ-счета StevenSpiderMan

+Quản Lý Vốn Là Quan Trọng Nhất Trong Thị Trường
+Tự Hào Là Cha Đẻ Và Sáng Lập Công Nghệ AI Trade
+Đưa Vào Việt Nam Công Nghệ Trade Tiên Tiến Nhất

График недельной доходности

+