КОПИ-счет Alexngo_vn8888 № 948808 брокера LiteForex

КОПИ-счет счет

убыток
инв. возр. нед. доход
за год
мин.
сумма
дох-ть торг.
рез-т
макс.
убыток
текущая неделя СУ доля
СУ
СИ
макс.
мин.
ср. доход открытые
сделки
Alexngo_vn8888
Anhem Copy ad Zalo 0909655582. Min: 2000 usd. Fix: 0.02 - 0.05 lot. Chia Sẽ anhem giáo trình: + Tổng Hợp những đều cơ bản trong Forex 368 trang. + 15 Kĩ Thuật scaping chọn điểm lí tưởng để vào lệnh. ***** Chúc Anhem Nhà Đầu Tư Thịnh Vượng.
i 948808 1 1 м 146.59
−50.77
54.85 357 %
357 %
67 k$
67 k$
−54 %
−54 %
33.99 -0.49
58 мин.
85 k$ +13 k$
23 ч.
120 -14 k$ -9 k$
13 ч.
страница КОПИ-счета на сайте брокера
Трейдер

Alexngo_vn8888

Место в рейтинге трейдеров: 9
Описание КОПИ-счета Alexngo_vn8888

Anhem Copy ad Zalo 0909655582.
Min: 2000 usd.
Fix: 0.02 - 0.05 lot.
Chia Sẽ anhem giáo trình:
+ Tổng Hợp những đều cơ bản trong Forex 368 trang.
+ 15 Kĩ Thuật scaping chọn điểm lí tưởng để vào lệnh.
***** Chúc Anhem Nhà Đầu Tư Thịnh Vượng. показать историю изменений

Anhem Copy ad Zalo 0909655582.
Chia Sẽ anhem giáo trình:
+ Tổng Hợp những đều cơ bản trong Forex 368 trang.
+ 15 Kĩ Thuật scaping chọn điểm lí tưởng để vào lệnh.
***** Chúc Anhem Nhà Đầu Tư Thịnh Vượng.

до 24.03.2020

Anhem Copy ad Zalo 0909655582.
Chia Sẽ anhem giáo trình:
+ Tổng Hợp những đều cơ bản trong Forex 368 trang.
+ 15 Kĩ Thuật scaping chọn điểm lí tưởng để vào lệnh.
***** Chúc Anhem Nhà Đầu Tư Thịnh Vượng.

до 17.03.2020

График недельной доходности

+